Medlemsvilkår

Medlemskap
 1. Disse generelle vilkårene for medlemskap i EVO gjelder mellom deg som er navngitt i denne avtalen (“Medlemsavtalen“) og Fitness Group Nordic AS (“EVO“).

 2. EVO tilbyr medlemskap med og uten bindingstid.

 3. Med mindre annet er spesifisert, løper medlemskapet fra den dagen du melder seg inn. Innmeldingsmåneden regnes som måned én. Ved innmelding blir du belastet for innmeldingsavgiften, og for treningsavgiften for de resterende dagene i den inneværende måneden. Du finner vår til enhver tid gjeldende innmeldingsavgift og vår veiledende treningsavgift per måned her.

 4. Medlemskapet løper inntil det sies opp eller avsluttes av EVO. Den ordinære oppsigelsestiden er én måned. Medlemskapet løper ut den påfølgende måneden etter oppsigelsen er registrert. Ved kjøp av medlemskap med 12 måneders bindingstid kan medlemskapet først avsluttes fra og med måned 13. Medlemskapet løper videre etter utløpet av avtalt bindingstid og frem til medlemskapet avsluttes.

 5. EVO har en aldersgrense på 16 år. Du kan bli bedt om å vise legitimasjon. Ved overtredelse avsluttes medlemskapet umiddelbart, innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert. Det å oppgi falske opplysninger ved innmelding kan medføre bortvisning fra treningssenter og politianmeldelse.

 6. EVO kan avslutte medlemskap ved brudd på gjeldende reglement. Det er ikke tillatt å opprette nytt medlemskap dersom du har blitt utestengt fra EVO tidligere.
Adgang til sentre
 1. Du må benytte sin personlige adgangsbrikke for å få tilgang til sentrene. Adgangsbrikken hentes i inngangspartiet på ditt nærmeste EVO-senter. Adgangsbrikken må hentes før den midlertidige adgangskoden utløper.

 2. Vår medlemmer får den første adgangsbrikken gratis. Ved tap av denne, er medlemmet selv ansvarlig for å kjøpe ny på Min Side (kr 200,-). Kostnadene for ny brikke refunderes ikke.

 3. Med mindre annet er spesifisert, gir EVOs medlemskap deg tilgang til å trene på alle våre sentre i Norge. Unntaket er sentre som stenges grunnet maksimalt medlemsantall. Oversikten over dine tilganger finner du på Min Side.

 4. Medlemskapet er personlig. Adgangsbrikken skal ikke benyttes av andre. Ved brudd på vårt reglement kan EVO avslutte medlemskapet ditt og belaste deg et gebyr på 500,-. Innbetalt medlemsavgift vil ikke bli refundert.

 5. Våre åpningstider er 05-24 (EVO Drøbak kl. 06-23) alle dager i året. Du skal uoppfordret forlate senteret innen stengetid. Dersom du oppholder deg på senteret etter stengetid vil alarmen bli utløst og vekter tilkalt. Ved utrykning vil EVO belaste deg et gebyr på kr 1.500,- som dekker kostnadene ved utrykkingen.
Administrasjon av medlemskapet
 1. Du administrer ditt eget medlemskap via Min Side. Det betyr at du som medlem selv må logge inn på Min Side for å avslutte eller fryse medlemskap, endre personopplysninger, primærsenter eller betalingskort. Du kan ikke si opp via andre kanaler.

 2. Du skal sørge for at personopplysningene som du registrerer på Min Side er korrekte og oppdaterte til enhver tid. Dersom du registrerer ukorrekte opplysninger om medlemskap er det ditt eget ansvar dersom funksjoner for innlogging, medlemsadministrasjon eller betaling ikke fungerer for deg, dette inkluderer også oppdatering av medlemsopplysninger for å dra nytte av kampanjer eller tilbud dersom eksisterende medlemmer ikke har rett til disse tilbudene. Ved bevisst registrering av feilaktige eller mangelfulle personopplysninger kan EVO avslutte medlemskapet ditt uten forvarsel.

 3. Alle henvendelser vedrørende medlemskap skal rettes til kundeservice, e-postadresse: oss@evofitness.no
Frys av medlemskap
 1. Du kan når som helst fryse medlemskapet ditt. Det koster 99,- per måned å fryse medlemskapet. Det er kun mulig å fryse hele måneder frem i tid. Fryseperioden må registreres på Min Side før påbegynt ønsket frysemåned. Du kan fryse medlemskapet i inntil 12 måneder. Det vil være mulig å oppheve fryseperiode underveis i måneden. EVO vil da trekke det resterende beløpet fra din månedlige treningsavgift.

 2. Det er ikke mulig å avslutte medlemskapet så lenge det er fryst. For å registrere en oppsigelse i frysperioden må medlemmet oppheve fryseperioden og deretter registrere oppsigelse på Min Side. EVO vil trekke medlemsavgift i henhold til type medlemskap i oppsigelsesmåneden.

 3. Har du et medlemskap med bindingstid eller et årsmedlemskap, vil fryste måneder ikke forskyve bindingsperioden eller periode for årsmedlemskapet.

 4. Du er selv ansvarlig for å registrere forlengelser av fryseperioden på Min Side. Ved utløp av fryseperioden løper medlemskapet videre med de betingelsene som følger av Medlemsavtalen.
Betaling
 1. EVO belaster det betalingskortet du har registrert med den avtalte treningsavgiften den første dagen i hver måned. Medlemmet er ansvarlig for å registrere korrekte betalingsopplysninger som er oppdatert til enhver tid. Du må for eksempel passe på at betalingskortet er gyldig. Du kan endre betalingsopplysninger på Min Side.

 2. EVO sender ut betalingsvarsler per SMS og e-post. Dersom du ikke betaler det utestående beløpet, vil EVO videresende kravet til ekstern samarbeidspartner som vil sende en inkassovarsel.

 3. EVO tilbyr kun direktetrekk fra registrert betalingskort ved betaling av medlemsavgift, ikke AvtaleGiro eller faktura. EVO sender kun faktura dersom det utestående beløp har blitt sendt til inkasso. Dersom du mottar betalingskrav og betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra selskapet som driver inn kravet for EVO, skal du benytte betalingsinformasjonen på fakturaen fra denne samarbeidspartneren når du betaler.

 4. Du finner en oversikt over betalt medlemsavgift på Min Side.
Antidoping
 1. EVO ønsker et rent og sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler. Bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av treningsavtalen, og gir EVO rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Som medlem forplikter du deg til å ikke bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Listen finnes til enhver tid på rentsenter.no.

 2. EVO har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Om EVO registrerer tegn eller symptomer på bruk av dopingmidler, vil du bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil vi forelegge deg en avtale/erklæring om dopingkontroll, som forplikter deg til å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret, forutsatt at det fortsatt er tegn på mulig dopingbruk. Manglende signering av erklæringen regnes som et vesentlig mislighold av medlemsvilkårene. EVO kan i så fall heve Medlemsavtalen med umiddelbar virkning.

 3. Ved positiv svar på en dopingprøve, vil EVO som hovedregel politianmelde forholdet.
Personvern
 1. Når du inngår avtale med EVO om medlemskap, samler vi inn og behandler personopplysninger for å administrere ditt kundeforhold og levere våre tjenester til deg. Vi ber også om ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger på andre måter, blant annet å levere den digitale treningsdagboken og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. Du kan lese mer om hvordan vi innhenter, lagrer, bruker og forvalter dine personopplysninger i vår personvernerklæring her.

 2. Når du blir medlem, ber vi om ditt samtykke til at EVO benytter elektroniske kommunikasjonsmidler til å sende deg markedsføringshenvendelser som er relevante for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og informasjon om nye tilbud og tjenester.

 3. For å kunne sende deg treningstips og tilbud, sletter vi ikke mailadresse og mobiltelefonnummer etter at medlemskapet er sagt opp dersom du har gitt ditt samtykke til fortsatt lagring. Du kan når som helst be om å bli slettet fra disse kommunikasjonslistene.

 4. Du kan benytte deg av angreretten innen 14 dager etter innmeldingsdato. Angrerettskjema finner du her eller som vedlegg i din velkomstmail. Skal angrerett benyttes må dette fylles ut og sendes til på oss@evofitness.no innen fristen.
Personskade, oppbevaring og tyveri
 1. Du trener enhver tid på eget ansvar. EVO er ikke ansvarlig for personskade som medlemmet måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet på et av våre treningssenter.

 2. Ved mer enn 26 grader celsius er det økt risiko med å utføre trening. Du er selv ansvarlig for å ta en overveid beslutning om hvilke type og intensitets trening du bør utføre.

 3. EVO tilbyr ikke private skap. Medlemmene deler på garderobeskapene i lokalene. Du er selv ansvarlig for å benytte hengelås på skap under trening. Det er ikke tillatt å oppbevare private eiendeler på senteret lengre enn treningsøktens varighet. Ved brudd på dette vil hengelåsen brytes opp. EVO har i så fall rett til å kaste eiendeler. Du kan ikke holde EVO ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler.

 4. EVO er ikke ansvarlig for tyveri eller andre former for tap av de eiendelene du tar med deg til et av våre treningssenter. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i et skap eller lagt i en av våre garderober. Du er selv ansvarlig for at eventuelle tyveri mv. politianmeldes.

 5. Overvåkningskamera kan kun brukes ved kriminelle handlinger, for å ivareta sikkerhet og adgang til senteret. Video vil bli overlevert til politiet om etterspurt.
EVOs rettigheter
 1. EVO har rett til å regulere prisene årlig med 3% eller KPI indeksen fra Statistisk Sentralbyrå dersom denne er høyere enn 3%.

 2. EVOs treningssentre skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at medlemmet kan trene under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder EVO seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å kunne stenge sentrene i inntil 4 dager pr. kalenderår. Du har ikke krav på refusjon av medlemsavgift for de dagene sentre er stengt.

 3. EVO har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets vesentlig ugunst, skal EVO varsle deg før endringene trer i kraft.

 4. EVO er ikke ansvarlig for hindring i eller begrensning av treningsmuligheter, på grunn av forhold utenfor EVO sin kontroll og som EVO ikke kunne forutse eller overvinne følgene av (Force Majeure). EVO er heller ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter, herunder stenging av treningssenter, dersom dette følger av offentlige vedtak med formål om å verne offentlige interesser.

 5. EVO tar sikkerhet på alvor. Vi har utarbeidet brann- og sikkerhetsrutiner for hvert enkelt senter. Disse henger som oppslag på alle sentre. Du har selvstendig ansvar for å gjøre deg kjent med hvor nødutganger befinner seg, samt sikkerhetsrutinerrundt brann etc.

Fikk du ikke svar på det du lurte på kan du kontakte EVO her.